DISK PLATE / پوسته DISK PLATE / چدنی

دیسک و صفحه رادکار

دیسک کلاچ:
دیسک کلاچ یکی از قطعات اصلی در سیستم انتقال قدرت خودرو بشمار میرود،از این رو مجموعه بایستی با قطعات مرغوب و بدون نقص ساخته شود تا بتواند عملکرد مناسب و رضایت بخش در سیستم انتقال قدرت به گیربکس داشته باشد. شایان ذکر است که این مجموعه بهمراه صفحه کلاچ روی فلایویل موتور خودرو نصب می گردد تا عمل انتقال گشتاور خروجی موتور به گیر بکس را انجام دهد. موارد ذیل از اهم وظایف و شرایط عملکرد مجموعه میباشد که به آن اشاره می گردد:
- انتقال قدرت از فلایویل به صفحه کلاچ
- کارکرد در دمای بالا (تحمل گرمای تولید شده ناشی از عملکرد موتور و متعلقات آن)
- مقاومت در برابر سایش و خوردگی
- عدم ایجاد لرزش در هنگام درگیری یا چرخش
- مقاومت در برابر نیروهای شعاعی و محوری وارد شده به مجموعه در زمان عملکرد
- عملکرد کاملا نرم در هنگام کلاچ گیری راننده

صفحه کلاچ:
صفحه کلاچ یکی از قطعات اصلی در سیستم انتقال قدرت خودرو بشمار میرود، از این رو مجموعه بایستی با قطعات مرغوب و بدون نقص ساخته شود تا بتواند عملکرد مناسب و رضایت بخش در سیستم انتقال قدرت به گیربکس داشته باشد. شایان ذکر است که این مجموعه بهمراه دیسک کلاچ بین فلایویل و گیر بکس خودرو قرار میگیرد تا عمل انتقال گشتاور خروجی موتور به گیر بکس را انجام دهد. موارد ذیل از اهم وظایف و شرایط عملکرد مجموعه میباشد که به آن اشاره می گردد:
- انتقال قدرت از دیسک کلاچ به شفت گیربکس
- دفع شوکهای وارده در زمان درگیری و انتقال چرخش
- کارکرد در دمای بالا (تحمل گرمای تولید شده ناشی از عملکرد موتور و متعلقات آن)
- مقاومت در برابر سایش و خوردگی
- عدم ایجاد لرزش در هنگام درگیری یا چرخش
- مقاومت در برابر نیروهای شعاعی و محوری وارد شده به مجموعه در زمان عملکرد
- عملکرد کاملا نرم در هنگام کلاچ گیری راننده